Algemeen
De Vereniging Badmintonclub ’t Gooi, hierna te noemen ”de vereniging” heeft tot doel in Hilversum en Naarden de lichamelijke ontwikkeling in het algemeen en de beoefening van de badmintonsport in het bijzonder te bevorderen.

 

 1. Bestuur
  1. Benoeming bestuursleden
   Het bestuur bestaat uit minimaal drie personen en worden door de Algemene Leden Vergadering gekozen uit de leden van de vereniging.
   De ALV kan uitsluitend de voorzitter benoemen buiten de leden van de vereniging.
   Het bestuur zal werken met het daarvoor opgestelde bestuursprotocol, waarin voor ieder bestuurslid afzonderlijk zijn/haar taken staan omschreven.
  2. Benoeming commissieleden
   Het bestuur is zelfstandig bevoegd onder haar verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van haar taak te laten uitvoeren door commissies. Commissieleden worden door het bestuur benoemd uit de leden van de vereniging en staan onder leiding van en zijn verantwoording verschuldigd aan het betreffende bestuurslid.
 2. Leden - Lidmaatschap
  1. Aspirant leden
   Aspirant leden worden in de gelegenheid gesteld twee avonden zonder verplichtingen mee te spelen. Hierbij is het mogelijk om een racket van de vereniging te lenen.
   Het aspirant lid dient zelf zorg te dragen voor sportkleding en geschikte (indoor)sportschoenen.
  2. Lidmaatschap
   Het aanmelden als nieuw lid van de vereniging dient te geschieden door middel van het aanmeldformulier op de website.
   Voor aanmeldingen van personen jonger dan 18 jaar moet het aanmeldformulier mede worden ondertekend door één van de ouder(s) en/of voogd(en).
   Het lidmaatschap vangt (in principe) aan op de datum van ontvangst van het inschrijfformulier en wordt aangegaan voor een heel seizoen. Het seizoen loopt van 1 augustus t/m 30 juli en wordt zonder schriftelijke opzegging stilzwijgend verlengd.
  3. Lidmaatschap-/afhangpas.
   Alle leden krijgen als bewijs van lidmaatschap een pas. Deze pas is tevens nodig voor het reserveren van een baan tijdens een speelavond.
   Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor zijn lidmaatschap-/afhangpas. Indien door welke reden dan ook de pas is zoekgeraakt, is het mogelijk een nieuwe pas aan te vragen bij de secretaris / ledenadministratie (email: info@bctgooi.nl).
   De kosten voor een vervangende lidmaatschapspas bedragen € 5,-
  4. Jeugdleden
   Zijn leden die op 31 december van het lopende verenigingsjaar de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt. Deze leden zijn jeugdcontributie verschuldigd.
  5. Ereleden
   Zijn leden met een bijzondere staat van verdienste of leden die in het kader van de doelstelling van de vereniging als zodanig zijn benoemd.
   Deze leden zijn geen contributie verschuldigd en worden op voorstel van het bestuur door de Algemene Leden Vergadering benoemd.
 3. Contributieregeling
  1. Contributie
   De hoogte van de contributie wordt jaarlijks door de Algemene Leden Vergadering vastgesteld en bestaat uit een basisbedrag, eventueel aangevuld met een toeslag of korting:
   • Toeslag voor competitiespelers;
   • Toeslag veren shuttles;
   • Korting voor jeugdleden;
   • Inschrijfgeld, eenmalig voor nieuwe leden.
   De totaal verschuldigde contributie wordt afgerond op hele euro.
   De actuele contributiebedragen staan vermeld op de website.
  2. Lidmaatschap gedurende het seizoen
   Indien het lidmaatschap aanvangt gedurende het seizoen kan er sprake zijn van een korting op de contributie conform onderstaande tabel.
   De korting is geldig bij de aanvang van het lidmaatschap in de betreffende maand.
   000% korting in augustus, september, oktober
   020% korting in november
   030% korting in december
   040% korting in januari
   050% korting in februari
   060% korting in maart
   075% korting in april
   090% korting in mei
   100% korting in juni, juli
   De korting geldt uitsluitend voor de jaarlijkse contributie, dus niet voor:
   -   het inschrijfgeld
   -   activiteiten waarop men zich kan inschrijven zoals bijv trainingssessies voor recreanten.
  3. Gezinskorting
   Indien uit één gezin / gezamenlijke huishouding 4 of meer personen lid zijn van de vereniging, zal voor de 4e en de daarop volgende personen een korting gelden van 50% op de contributie.De korting wordt verrekend over de laagste lidmaatschapsbijdrage(n).
  4. Tijdelijke stopzetting contributie.
   Leden kunnen in bepaalde gevallen een verzoek indienen bij het bestuur voor het tijdelijk stopzetten van de contributie-verplichting. Dit is bijv. mogelijk indien er sprake is van:
   • langdurige ziekte, letsel of blessure;
   • zwangerschap.
   Onder langdurig wordt verstaan een onvermogen om te kunnen spelen, trainen en/of deel te nemen aan wedstrijden voor een periode van 3 maanden of meer.
   • Tijdelijke stopzetting van contributie kan door hiervoor een onderbouwd schriftelijk verzoek in te dienen bij het bestuur (e-mail: info@bctgooi.nl).  Het bestuur beslist over de aanvraag en maakt deze kenbaar.
   • Een contributiestop gaat niet eerder in dan op het eerstvolgende maand na ontvangst van de aanvraag. Met terugwerkende kracht wordt geen contributie gerestitueerd.
   • Zodra het lid het vrij spelen en/of training hervat, is het lid verplicht hiervan melding te maken en vervalt de contributiestop.
  5. Betaling contributie.
   De contributie wordt door de vereniging geïnd door middel van een door het lid afgegeven automatische incasso in twee gelijke termijnen.
   De eerste termijn wordt in september/oktober geïncasseerd, de 2e termijn in januari/maart.
   • Het inschrijfgeld wordt geïncasseerd bij de eerst mogelijke termijn.
   • Voor het declareren van de sportcontributie bij bijv. de werkgever is het mogelijk een factuur op te vragen bij de penningmeester (email: pm@bctgooi.nl).
  6. Bij ingebreke blijven van betaling contributie
   Indien een lid in gebreke blijft van betaling van de contributie, zal aan het desbetreffende lid een aanmaning worden verzonden.
   Indien na ontvangst van de aanmaning de betaling alsnog achterwege blijft kan het bestuur besluiten een incassobureau in te schakelen om de verschuldigde contributie te innen.
   De kosten van het incassobureau zijn voor rekening van het lid.
   Bij het inschakelen van een incassobureau is een lid niet meer gerechtigd om te spelen en/of te trainen en zal de lidmaatschap-/afhangpas worden ingenomen.
 4. OPZEGGING LIDMAATSCHAP.
  Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk (opzegformulier website, per e-mail of brief) en moet vóór 1 juni bij de secretaris / ledenadministratie zijn gemeld.
  Indien opzegging geschied tussen 1 juni en 1 september is het lid verplicht 25% van de (basis) contributie alsnog te voldoen. Dit om reeds gemaakte kosten te dekken.
  Voor opzeggingen ontvangen na 1 september geldt dat het lid het volledige seizoen contributieplichtig is en dus ook toegang behoud tot alle faciliteiten van de vereniging.
 5. SPEELAVONDEN/SPEELDAGEN.
  Het bestuur is verantwoordelijk voor het ordelijk verloop van de speelavonden en speeldagen. De leden kunnen een baan reserveren door het afhangpasje op het geldende bord te plaatsen, waarvoor de navolgende regels gelden:
  • Het afhangen voor een volgende reservering mag pas gebeuren nadat de lopende speeltijd voorbij is.
  • Het afhangen voor een volgende reservering dient altijd door het lid persoonlijk te gebeuren.
  • Bij trainingen moet u uw pasje op de desbetreffende baan hangen.
  • Indien alle banen bezet zijn, mag u pas 15 minuten na de training het pasje afhangen op een andere baan.
  • Voor een enkelspel mag u afhangen als er voldoende ruimte is. Dit mag door anderen voor het ingaan van de speeltijd worden omgezet naar een dubbelspel,
  • Afhangen van de pasjes mag alleen met een pasje voor het lopende seizoen. Al het andere wordt onmiddellijk door het bestuur verwijderd.
 6. SLOTBEPALINGEN
  De leden worden geacht bekend te zijn met de bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. De statuten en het huishoudelijk reglement zijn te raadplegen op de website: www.bctgooi.nl. Een wijziging van het huishoudelijk reglement dient door de algemene vergadering te worden vastgesteld op voorstel van het bestuur waarbij artikel 20 van de statuten in acht dient te worden genomen.Op dit huishoudelijk reglement is het Nederlands recht van toepassing.
  Een eventueel geschil zal worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar de vereniging haar vestigingsplaats heeft.In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de vereniging.