Wij zijn BC ’t Gooi (hierna samen te noemen: de vereniging), opgericht in 1995 en als vereniging ingeschreven in het register van Kamer en Koophandel onder nummer 40517485 met als vestigingsadres: Moerbeilaan 24 1214 LW Hilversum.Wij zijn te bereiken via het e-mailadres info@bctgooi.nl. Op onze website www.bctgooi.nl zijn meer contactgegevens te vinden.

De vereniging hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens de vereniging van u verzamelt en hoe de vereniging die gegevens gebruikt.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De vereniging houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens die wij verwerken
De vereniging verwerkt de volgende persoonsgegevens:
geslacht;
voornaam en achternaam;
geboortedatum;
adresgegevens;
telefoonnummer(s);
e-mailadres(sen);
bondsnummer;
rekeningnummer (IBAN)

Doelen waarvoor wij persoonsgegevens verwerken
De vereniging verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
afhandelen van uw contributie en andere betalingen;
informeren over (sport-)activiteiten;
versturen van nieuwsbrieven;
uitnodigen voor bijeenkomsten, zoals bijvoorbeeld de Algemene Ledenvergadering;
inschrijving als lid bij de Nederlandse Badminton Bond.

Minderjarigen
De vereniging verwerkt alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger.

Foto's & video's
Het kan voorkomen dat u of uw kind op een foto of video staat die door de vereniging is gepubliceerd. Publicatie vindt plaats op de eigen website, op de facebookpagina(‘s) van BC ’t Gooi. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u een verzoek tot verwijdering van de betreffende foto('s) en/ of video('s) sturen naar info@bctgooi.nl.

Bewaartermijn
De vereniging zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw persoonsgegevens worden door de vereniging opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking gedurende uw lidmaatschap en tot 6 maanden daarna. Daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar (wettelijke bewaartermijn). Persoonsgegevens ten behoeve van het organiseren van bijeenkomsten, activiteiten en evenementen zullen maximaal 3 maanden na dato worden verwijderd.

Delen met anderen
De vereniging deelt uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres en telefoonnummer) met vrijwilligers binnen de vereniging alleen indien nodig voor de uitoefening van hun taken. Voor zover er geen sprake is van uw expliciete toestemming deelt de vereniging uw gegevens uitsluitend met andere organisaties (zoals bijvoorbeeld Badminton Nederland) op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen u en de vereniging of wanneer de vereniging hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft (bijvoorbeeld in geval van betalingsachterstand kan de vereniging uw gegevens delen met derden ten behoeve van incasso). Verder zal de vereniging de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. De vereniging deelt nooit persoonsgegevens met andere derden, zoals commerciële bedrijven en sponsoren.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze website, die daardoor makkelijker wordt in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze website - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken. Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening. U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Privacyrechten
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te laten corrigeren. Verwijderen van uw gegevens kan alleen als u geen lid (meer) bent van de vereniging. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@bctgooi.nl.

Beveiliging
De vereniging heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zoals:
alle personen die namens de vereniging van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de vereniging via info@bctgooi.nl.

Wijziging van het privacybeleid
De vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze privacyverklaring worden opgenomen. De vereniging raadt u dan ook aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.

Slot
Met vragen kunt u terecht bij info@bctgooi.nl.